Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger - Esoft.com

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Formålet med Esoft’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Esoft har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit.

Behandling af personoplysninger

Når du har valgt en ejendomsmægler der bruger Esoft, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Dine personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter/tjenester, som du har bestilt/købt ved din ejendomsmægler
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer og email

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller ejendomsmægler er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig
 • Fra din ejendomsmægler
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 • Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere
 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
  • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice.
  • Leverancetjenester
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

 • Disse personoplysninger vil som led i udarbejdelsen af vores tjenester/produkter blive tilgået af databehandler uden for EU og EØS, da billede redigering m.v. foretages i koncerninternt selskab i Vietnam, som af EU-kommissionen anses for at være et tredjeland. I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 5, har Esoft sikret, at de fornødne garantier og rettigheder er på plads for dig som kunde i det pågældende land. Dette er gjort ved at følge EU-kommissionens retningslinjer for overførsler som kræver, at Esoft har indgået EU-kommissionens standardaftale med dets datterselskab i Vietnam (efter artikel 46, stk. 2, litra c,). Dette vil sikre, at de fornødne retningslinjer bliver overholdt af Esoft.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • I forbindelse med levering af vores produkter/tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

You can read more about your rights in the Data Inspectorate’s Guide on the Registrar’s Rights, which you will find at www.datatilsynet.dk

Regler

De regler der gælder for Esoft’s behandling af dine personoplysninger findes i:

Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)
Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Esoft er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Danmark

Firmanavn: Esoft Danmark A/S

Adresse: Højbyvej 50, 5260 Odense S

Org. Nr: DK-30280458

Telefon: +45 70 222 466

E-mail adresse: info.dk@esoft.com

Sverige

Firmanavn: Esoft Sverige AB

Address: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg

Org. Nr: SE-556720-7468

Telefon: +46 (0) 31-303 10 50

E-mail adresse: info.se@esoft.com

Document Information

This is 1 version of Esoft’s personal data policy written 16-05-2018.

Persondatapolitik for rekruttering

Vi opfordrer dig til at læse vores persondatapolitik for rekruttering for at få mere at vide om vores persondatapolitik, når du indsender din ansøgning.

Som led i vores rekrutteringsproces behandler vi dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik. Esoft Systems A/S, Skibhusvej 52C, 5000 Odense, Danmark, CVR- nr. 25362195, er dataansvarlig for persondata, der indsamles og behandles som led i rekrutteringsprocessen. Esoft samarbejder med HR-Skyen.dk, der fungerer som databehandler for Esoft i forhold til det anvendte rekrutteringssystem.

Behandling af data i rekrutteringsprocessen

For at kunne vurdere din ansøgning behandler vi de oplysninger, herunder personoplysninger, som du afgiver i din ansøgning og dit CV. Vi anbefaler, at du ikke afgiver følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religion,
fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering, sundhed osv., i din ansøgning.

Når du ansøger om et job hos os, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger må behandles i denne sammenhæng.

I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på dine faglige og personlige kompetencer, arbejdsopgaver samt Esoft som arbejdsplads.
Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, som vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling. Disse oplysninger behandles fortroligt og opbevares sammen med din ansøgning.

Hvis jobbet kræver, at du gennemfører personlighedstest eller lignende, vil du blive informeret om dette. Resultaterne af sådanne test vil blive behandlet fortroligt, men vil indgå i vores behandling af din ansøgning.

Indhentelse af øvrige oplysninger og referencer

Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse kan vi i relevant omfang søge offentlig tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om selv at sende os nogle flere oplysninger.

Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning.

Bliver du tilbudt job hos Esoft kan du herudover blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest eller om at give samtykke til, at vi indhenter en privat straffeattest på dig. Denne oplysning vil også blive behandlet fortroligt og opbevaret i din personalemappe.

Opbevaringsperiode

Hvis du bliver tilbudt et job i et af Esoft gruppens selskaber, vil din ansøgning og yderligere personoplysninger, der indhentes i forbindelse med rekrutteringen, indgå i din medarbejdermappe.

Hvis du får afslag på din afsøgning, gemmer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger indhentet i løbet af rekrutteringsprocessen i en periode på 6 måneder efter afslaget, og vi vil tillade os at tage kontakt til dig, hvis der opstår en jobmulighed, der matcher din profil på et senere tidspunkt. Din ansøgning og yderligere personoplysninger slettes automatisk fra vores database efter 6 måneder, medmindre du genaktiverer det i yderligere 6 måneder. Du får en påmindelse med et link til genaktivering og opdatering heraf inden udgangen af perioden.

Helbredsoplysninger

Vi kan i helt særlige tilfælde anmode dig om oplysninger om dit helbred. Det kan være relevant i de situationer, hvor en sygdom vil have væsentlig betydning for din evne til at varetage stillingen.

Hvis det konkret vurderes nødvendigt med helbredsoplysninger, vil vi angive, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om. Naturligvis respekterer vi de rammer og begrænsninger, som helbredsoplysningsloven sætter i den forbindelse.

Videregivelse af personoplysninger

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil du blive oplyst om og give samtykke til dette i forbindelse med rekrutteringen. Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Esoft kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Dine personoplysninger kan efter behov videregives til andre koncernforbundne selskaber i Danmark, Sverige, Spanien og Vietnam. Hvorfor vores koncernforbundne selskaber omfatter et selskab beliggende i et land uden for EU/EØS. Esoft Systems A/S har indgået overdragelsesaftaler baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for at sikre en tilstrækkelig grad af databeskyttelse i forbindelse med overførslerne.

Dine rettigheder

Ethvert samtykke, som du har givet i forbindelse med ansøgnings- og/eller rekrutteringsprocessen, kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi med behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget til fortsat at behandle og opbevare dine persondata på et andet grundlag.

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at anmode om, at behandlingen begrænses, og til eventuelt at få korrigeret eller under visse omstændigheder slettet dine personoplysninger.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på hr@esoft.com.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på hr@esoft.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, Danmark, www.datatilsynet.dk.

***
Maj 2018, version 1.0